Ενημέρωση: Τη Δευτέρα 14/08/2017 η υποδοχή και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από 09:00 μέχρι 14:00. Επίσης, από Δευτέρα 14/08/2017 έως και Παρασκευή 18/08/2017, το τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων δεν θα δέχεται κοινό. Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ..

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΑ/48436 Απόφαση της 224/1-9-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν θα γίνονται δεκτές νέες Αιτήσεις για το Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.

Εφ’ όσον, για όσο χρονικό διάστημα δεν θα γίνονται δεκτές νέες Αιτήσεις ένταξης, προκύψουν ειδικότερες ανάγκες για τον εμπλουτισμό ή και την ανανέωση συγκεκριμένων Υπομητρώων του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων, θα δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για συγκεκριμένα Υπομητρώα και με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.