Τι είναι η Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος της Διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας και ποιους αφορά;

Η Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος της Διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ' οίκον, (στο εξής «Αναγγελία») είναι μια διοικητική διαδικασία που αφορά τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να μπορούν να απασχοληθούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, ως διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή να παραδίδουν κατ’ οίκον μαθήματα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για Αναγγελία;

Αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για αναγγελία μπορούν να υποβάλουν Έλληνες πολίτες και πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε και να υποβάλλετε για την Αναγγελία;

Για την Αναγγελία υποβάλλετε, αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, τα παρακάτω:

1. Έντυπο Αναγγελίας. Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ

2.α. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).

2.β. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται υποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).

4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

5. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

6. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατόν, λόγω της νομικής του μορφής (Ν.Π.Ι.Δ.), να χορηγεί τέτοιου είδους βεβαίωση.

Τι σημαίνει ότι τα προσόντα του αναγγέλλοντος θα πρέπει να συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση;

Για να μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος Αίτηση για αναγγελία θα πρέπει ο τίτλος σπουδών του να αντιστοιχίζεται με κωδικό Κλάδου Ειδικότητας - ΠΕ Εκπαιδευτικών. (βλ. παρακάτω)

Ποιοι είναι οι κωδικοί Κλάδου Ειδικότητας – ΠΕ Εκπαιδευτικών;

Για τους κωδικούς ΠΕ πατήστε εδώ

Τι ακριβώς ισχύει για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών;

Για να διδάξετε Ξένη Γλώσσα, θα πρέπει να έχετε:

α) σχετικό τίτλο σπουδών (π.χ. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας), που να αντιστοιχεί σε Κωδικό Κλάδου Ειδικότητας Εκπαιδευτικού – ΠΕ (βλ. σχετ. παρακάτω) ή

β) επάρκεια διδασκαλίας στην ξένη γλώσσα

Επισημαίνεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχει την αρμοδιότητα για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Πώς γίνεται η αναζήτηση του Ποινικού Μητρώου;

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου σας και να σας χορηγηθεί η αναγγελία. Η αναζήτηση του ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης γίνεται αυτεπάγγελτα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εσείς δεν το αναζητείτε και δεν το υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως Ν.Π.Ι.Δ., δεν δύναται να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ποινικού Μητρώου

Σε ποια διεύθυνση υποβάλλεται η Αίτηση και ο Φάκελος Αναγγελίας;

Η Αίτηση υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

14234 Νέα Ιωνία

αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας»

Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου πληρότητας της Αίτησής σας;

Η Αίτησή σας και ο φάκελος των δικαιολογητικών παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πρωτοκολλούνται. Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων. Παράλληλα, συντάσσονται κατάλογοι ανά Περιφέρεια και αποστέλλονται στο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, όπως ορίζεται. Στο στάδιο αυτό, εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία. Ο έλεγχος της Αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται όταν παραληφθούν τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και αποσταλεί για κάθε αιτούντα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Πώς πληροφορείστε για το αποτέλεσμα της Αίτησής σας;

Για το αποτέλεσμα της Αίτησής σας πληροφορείστε αποκλειστικά από την ενότητα «Κατάλογος Διδασκόντων», όπου αναζητείτε το όνομά σας και τα στοιχεία σας, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης και αποστολής του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου σας και ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Αίτησής σας.

Πως αναζητάτε εκπαιδευτικούς με εγκεκριμένη αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας;

Ο «Κατάλογος Διδασκόντων» ενημερώντεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των αναγγελιών διδασκαλίας που ολοκληρώνονται ως προς την πληρότητά τους και εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να αναζητήσετε εκπαιδευτικούς με εγκεκριμένη αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας πατήστε εδώ.

Πότε μπορείτε να ξεκινήσετε να ασκείτε τη διδασκαλία;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/2011 και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 «το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία».

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο της αναγγελίας διδασκαλίας;

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την Αναγγελία Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΦΕΚ 287/10.09.1940 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ.2545, Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων.

ΦΕΚ 32/02.03.2011 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 3919, Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση, αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΦΕΚ 222/12.11.2012 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4093, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2012 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΦΕΚ 18/25.01.2013 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4111, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΦΕΚ 3057/18.11.2012 τ.Β’ Υ.Α. υπ’ αριθμ. 10139/ΙΑ, Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα και ισχύει