Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Δαγδιλέλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, ως Πρόεδρος
  2. Γιαννακοπούλου Ελένη του Ιωάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος (ΦΕΚ Διορισμού)
  3. Σταμάτης Δημοσθένης του Ιωάννη, ως Τακτικό Μέλος
  4. Σαβελώνας Κωνσταντίνος του Νικολάου, ως Τακτικό Μέλος
  5. Κυριαζή Ανδριάννα του Διονυσίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Τακτικό Μέλος
  6. Θεώνη Κακουλίδου του Κυριάκου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Τακτικό Μέλος
  7. Ντριβαλάς Οδυσσέας του Θεμιστοκλή, εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως Τακτικό Μέλος
  8. Κουρουτός Μιχαήλ του Σπυρίδωνος, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., ως Τακτικό Μέλος
  9. Παπαργύρης Ιωάννης του Στυλιανού, κοινός εκπρόσωπος των φορέων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ως Τακτικό Μέλος