Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δυνάμει της με αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (ΦΕΚ 3178 Β΄), τηρεί μητρώο όλων των εξεταστών Μηχανοδηγών που έχει αναγνωρίσει, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και έχουν επιλεγεί σύμφωνα με: α) την υπ’ αριθμ. ΔΠ/11329/29.04.2013 Απόφαση της 61ης/27.04.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β) την υπ’ αριθμ. ΔΠ/11495/30.04.2013 Απόφαση της 62ης/30.04.2013Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο Μητρώο των Αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών κάθε εξεταστής καταχωρίζεται με μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης ο οποίος περιλαμβάνει τη συντομογραφία EL της Ελλάδας. Το Μητρώο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εκ των οποίων τα υπό στοιχεία α) έως και ε) δημοσιοποιούνται:

α) Όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου εξεταστή
β) Τομέας ή τομείς ικανοτήτων για τους οποίους ο εξεταστής έχει αναγνωριστεί να διενεργεί εξετάσεις
γ) Γλώσσα στην οποία ο εξεταστής αναγνωρίζεται για να διενεργεί εξετάσεις
δ) Αριθμός ταυτοποίησης του εξεταστή
ε) Ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης
στ) Στοιχεία επικοινωνίας


Για να κατεβάσετε τον κατάλογο των ενταγμένων στο Μητρώο των Αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών πατήστε εδώ.