Διεθνείς Σύνδεσμοι ΣΥΕΠ

1. New Skills for New Jobs
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διερεύνηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων στην Ευρώπη μέχρι το 2020.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en.
Οι 18 τομεακές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στον εντοπισμό των αναδυόμενων ικανοτήτων και των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=784&langId=en
2. Eυρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης  http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home

Το European Training Foundation αποτελεί τον φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σα σκοπό την προώθηση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και την υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ως προς την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


3. Ευρωπαϊκός Σύλλογος FEDORA http://www.eaie.org

Ο δικτυακός τόπος του συλλόγου FEDORA αποτελεί μια ένωση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

4. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Εκπαιδευτική Έρευνα (Ε.Ε.R.A) http://www.eera-ecer.de/

5. Eυρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης http://www.eu-employment-observatory.net/

6. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων http://www.eurofound.europa.eu/eiro/

7. Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και εργασίας http://www.eurofound.europa.eu./

8. Ευρωπαϊκός Δικτυακός τόπος με προγράμματα Leonardo da Vinci http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm

9. Eυρωπαϊκός δικτυακός τόπος με προγράμματα

10. Ευρωπαϊκός Δικτυακός τόπος ‘ADVICE AND INFORMATION CONTACT POINTS’ http://ec.europa.eu/contact-points/index.jsp

11. Σύστημα μάθησης για τη Δια Βίου Μάθηση

Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Σύστημα Μάθησης για τη Δια βίου Μάθηση» στην οποία παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη δια βίου μάθηση στην Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

http://www.kslll.net

12. Διεθνής σύλλογος για τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό http://www.iaevg.org/IAEVG/


13. Καναδικό Κέντρο Πληροφόρησης για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://crccanada.org/crc/