Επαγγελματική επάρκεια

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια διεθνώς για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Δια Βίου ΣΥΕΠ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου είναι η επάρκεια των στελεχών ΣυΕΠ, δηλαδή η κατοχή των απαιτούμενων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την παροχή των υπηρεσιών ΣυΕΠ. Στην χώρα μας η έλλειψη θεσμικού πλαισίου σχετικά με την κατοχύρωση του επαγγέλματος του συμβούλου έχει ως αποτέλεσμα η ΣυΕΠ να ασκείται πολλές φορές από άτομα τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή προσόντα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. O ΕΟΠΠΕΠ στις θεσμικές του αρμοδιότητες έχει μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ και την τήρηση αντίστοιχων μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη για την επάρκεια των προσόντων των στελεχών ΣΥΕΠ στην Ελλάδα, τα πορίσματα της οποίας πρόκειται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία Επαγγελματικού Περιγράμματος Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τη δημιουργία Συστήματος Πιστοποίησης Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και σχετικού Μητρώου Πιστοποιημένων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΣΥΕΠ (για πληροφορίες σχετικά με τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών και το επίπεδο αυτών αρμόδια είναι τα τμήματα – σχολές που λειτουργούν τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα):