Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της με αρ. ΓΠ/20082/23.10.2012 (ΦΕΚ 2844/Β΄) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» εξειδικεύτηκαν αναλυτικά οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της μεθοδολογίας πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας με την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την 47η Συνεδρίασή του στις 15 Ιανουαρίου 2013.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη μεθοδολογία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις και τα συναφή δικαιολογητικά θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα καθορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.