Όλα τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που επιθυμούν να ανανεώσουν τις άδειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4093/2012 και Ν.4111/2013, και δεν έχουν ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες, καλούνται να σπεύσουν να υποβάλλουν στον ΕΟΠΠΕΠ σχετικό φάκελο, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως και 31/12/2013

επωφελούμενα του άρθρου 6 του Ν. 4218 (ΦΕΚ 268/Α’/10.12.13) με το οποίο παρατείνεται έως 31/12/2013 η ισχύς των αδειών των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τις κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είχαν ανανεωθεί για τα έτη 2012 – 2013.

Επίσης, όπως είναι γνωστό στις 31/12/13 παύουν να ισχύουν οι άδειες των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών – Ε.Ε.Σ. και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης - Κ.Ε.Κ. (τα οποία έχουν μετονομαστεί αντιστοίχως σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 -ΚΔΒΜ1 και σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 - ΚΔΒΜ2). Σύμφωνα με το παραπάνω, οι σχετικοί εκπαιδευτικοί φορείς που δεν έχουν ακόμα προβεί στις ενέργειες ανανέωσής των αδειών τους καλούνται να καταθέσουν άμεσα σχετικό φάκελο στον ΕΟΠΠΕΠ και οπωσδήποτε μέχρι τη λήξη της ισχύος των αδειών τους. 

Αναλυτική πληροφόρηση για τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και το θεσμικό πλαίσιο για την ανανέωση των αδειών («Διαδικασία χορήγησης άδειας σε φορείς με ισχύουσα άδεια») είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΠΕΠ. Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται επίσης από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών του ΕΟΠΠΕΠ (210 2709037-045, ώρες 12.00-16.00 μ.μ. καθημερινά).