Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2015, οι οποίες διεξήχθησαν πανελλαδικά στις 20, 21, 27 και 28 Ιουνίου 2015, και στις 11, 12, 18 και 19 Ιουλίου 2015.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στην εξεταστική διαδικασία ξεπέρασε τους 3.800 υποψήφιους στο σύνολο των 4.034 αιτούντων. Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων εξετάστηκαν με στόχο την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος, σε εξεταστικά κέντρα που κάλυψαν και τις 13 περιφέρειες της χώρας. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εξεταζομένων καταγράφτηκε στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ως αξιολογητές και επιτηρητές στην εξεταστική διαδικασία αξιοποιήθηκαν περίπου 370 εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εξετάσεις αυτές διεξήχθησαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολλές από τις οποίες ήταν εντελώς απρόβλεπτες, αλλά ο ΕΟΠΠΕΠ έφερε εις πέρας το έργο της πιστοποίησης, αποδεικνύοντας την πλήρη επιχειρησιακή του ετοιμότητα, ακόμη και μέσα στις πλέον αντίξοες συνθήκες.

Η πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες δράσεις του Οργανισμού, με κεντρική επιδίωξη την καθιέρωση πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση του πεδίου της μη τυπικής εκπαίδευσης (της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η καινοτομία αυτή αποτελεί μια πρώτη ψηφίδα σε ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων που ήδη σχεδιάζονται και αποσκοπούν στην ουσιώδη αναβάθμιση των υπηρεσιών που ο ΕΟΠΠΕΠ προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ