Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ

Στις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αφορούν στον τομέα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων.
 • Η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών του τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες φορείς (δομές) των δύο Υπουργείων.
 • Ο προσδιορισμός αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για την υποστήριξη του έργου των στελεχών ΣΥΕΠ, αλλά και για τη δια βίου υποστήριξη των πολιτών σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας.
 • Η συμμετοχή στη διαμόρφωση προτύπων, κανόνων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για τη δια βίου μάθηση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, o Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το Εθνικό Κέντρο Euroguidance και Εθνικό Κέντρο Europass, μέλος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δικτύων με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+

Τίτλος Έργου:

«INSTALL: INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LLL IN GREECE» - «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο πλαίσιο του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 521414-LLP-1-2011-1-GR-KA1ECETA1).

Εταιρικό Σχήμα:  Συντονιστής Εταίρος: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και εταίροι: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) & Τ.Ε.Ι. Πατρών.

 Διάρκεια:   2012-2013

Στόχος του Έργου:

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με την εθνική στρατηγική διά βίου μάθησης και την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Οι δράσεις του έργου είναι οι εξής:

 1. Δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο την υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής διά βίου μάθησης και πιο συγκεκριμένα: (α) η διεξαγωγή 6 ημερίδων ενημέρωσης φορέων και ενδιαφερομένων (εργαζομένων- ανέργων) για τις δράσεις της διά βίου μάθησης και (β) η διοργάνωση ενός εθνικού συνεδρίου.
 2. Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων που αφορούν στις δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του έργου και στις εθνικές δράσεις της διά βίου μάθησης.
 3. Η δημιουργία ενημερωτικού portal που θα περιλαμβάνει forum συζητήσεων, το οποίο θα βελτιώσει το συντονισμό της διαδικασίας θέσπισης και υλοποίησης συνεκτικών και ολοκληρωμένων εθνικών δράσεων για τη διά βίου μάθηση.
 4. Η ανάπτυξη Game-based Learning (GBL) εφαρμογής που θα αφορά στις δράσεις της ΔΒΜ.
 5. Η ανάπτυξη GBL για Mobile συσκευές (smart phones).

Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος μαθαίνει πιο εύκολα μέσω της πράξης, ενώ οι τακτικές της ενίσχυσης και του εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας μέσω παιχνιδιού (Game-based Learning (GBL) έχουν διεισδύσει σε διάφορα πεδία. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η τεχνική δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για δράσεις ενημέρωσης. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα αναπτυχθεί εφαρμογή GBL η οποία θα αφορά στην αξιολόγηση των γνώσεων και του βαθμού της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές διά βίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε θα μπορεί να αξιοποιήσει την εφαρμογή είτε μέσω υπολογιστή (σημείο 4) είτε μέσω του κινητού του τηλεφώνου (σημείο 5) και να προχωρήσει στα «επίπεδα» του παιχνιδιού, ανάλογα με τις γνώσεις και την ενημέρωση που διαθέτει. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα είναι δυνατό να συνδεθεί με τους επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, καθώς και με το ενημερωτικό portal (σημείο 3) και να ενημερωθεί ‘on the fly’ ώστε να προχωρήσει στο τελευταίο επίπεδο. Ένας συγκεκριμένος αριθμός από όσους καταφέρουν να ‘τερματίσουν’ πρώτοι το μαθησιακό παιχνίδι, θα κερδίσουν ως ανταμοιβή κουπόνια κατάρτισης.

Ωφελούμενοι:

 1. μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι καταρτιζόμενοι, καθώς θα αποκτήσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας.
 2. επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα επίπεδα.
 3. φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
 4. εργοδότες, καθώς θα γίνει ευκολότερη η εξεύρεση προσωπικού.
 5. γονείς και κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού.

 Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

Η συμβολή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο εν λόγω έργο συνίσταται στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δημοσιότητας του έργου καθώς και στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου των ημερίδων ενημέρωσης των πολιτών, των ενημερωτικών φυλλαδίων, του portal ενημέρωσης και του μαθησιακού εργαλείου που θα βασίζεται σε παιχνίδι ως προς:

 • τα θέματα πιστοποίησης εισροών και εκροών στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης,
 • την εξασφάλιση των προϋποθέσεων και την εξυπηρέτηση των στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με την πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα της πιστοποίησης προσόντων, της εθνικής στρατηγικής διά βίου μάθησης, της αύξησης της συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση καθώς και της ενδυνάμωσης της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής.

Για την ενημερωτική ημερίδα στον Πύργο Ηλείας, στις 8.2.2013, πατήστε εδώ.

Για την ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, στις 22.2.2013, πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργάνωσε Εθνικό Συνέδριο με τίτλο «Η Διά Βίου Μάθηση αρωγός στην αντιμετώπιση της κρίσης», με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: INSTALL- Innovative Strategy for raising Awareness of LLL in Greece» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση.

Για το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Για τo Δελτίo Τύπου, πατήστε εδώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.install-project.gr

 

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου του 2008 C1110/01) για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων πρότεινε στα Κράτη Μέλη να ορίσουν τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού τους με στόχο να υποστηρίξουν τη διασύνδεση όλων των αρμοδίων εθνικών αρχών και φορέων για τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης και αντιστοίχησής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με γνώμονα την ποιότητα και τη διαφάνεια. Tα καθήκοντα των εν λόγω Εθνικών Σημείων Συντονισμού είναι τα εξής:

 • Να καθορίσουν τα επίπεδα των προσόντων στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων και να προβούν στην αντιστοίχιση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Να εξασφαλίσουν αφενός ότι η διαδικασία αντιστοίχισης θα γίνει με αδιάβλητο τρόπο, διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία συσχέτισης των διαφόρων πλαισίων.
 • Να εξασφαλίσουν και να συμβάλουν στη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη διαδικασία.
 • Να παράσχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το πώς αντιστοιχίζονται τα εθνικά προσόντα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μέσω των εθνικών συστημάτων προσόντων.            
 • Να προωθήσουν σύμφωνα πάντα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, την εμπλοκή όλων των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων (π.χ. πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπρόσωποι ανώτατης εκπαίδευσης, εμπειρογνώμονες, κ.λ.π.)

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοτεί τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού για δράσεις όπως:

 • διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συναντήσεων,
 • ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα ΕΠΠ και προβολή των δραστηριοτήτων αυτών,
 • εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού και οδηγών,
 • διαβουλεύσεις με επιτροπές κοινωνικού διαλόγου και προβολή των αποτελεσμάτων,
 • συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες που διοργανώνονται από άλλα εθνικά σημεία συντονισμού και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δοκιμών,
 • συμμετοχή στελεχών σε ευρωπαϊκά συνέδρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την προετοιμασία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
 • εθελοντική αξιολόγηση και πιλοτικά σχέδια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
 • προετοιμασία και μετάφραση της αναφοράς για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
 • ανάπτυξη εθνικών πληροφοριακών συστημάτων για τα προσόντα και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα.

 Σύμφωνα με το Ν. 3879/21.9.2010, (ΦΕΚ 163/ τ. Α’/ 21.09.2010) παρ 1 του άρθρου 11, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μεταξύ άλλων, ορίζεται ως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα. Από τον Ιούλιο 2011 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα.

 

Δράσεις του Εθνικού Σημείου Συντονισμού

 Δράσεις που υλοποιεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων:

 1. Εκπόνηση μελέτης με την καταγραφή εφαρμοσμένων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη ενός Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων και την αναφορά του στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η εφαρμογή θα γίνει με τη μελέτη περίπτωσης στον κλάδο του Τουρισμού και με σκοπό την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών των επιπέδων του σχετικού Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων.
 2. Διοργάνωση ενός Συνεδρίου με στόχο τη διάχυση πληροφόρησης σε ενδιαφερόμενα κοινά σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τη σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 3. Διοργάνωση δύο τεχνικών σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη με έμφαση στα κλαδικά πλαίσια προσόντων.
 4. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων NQF και προετοιμασία για τη σύνδεσή του με τον αντίστοιχο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 5. Συμμετοχή δύο εκπροσώπων του Εθνικού Σημείου Συντονισμού NCP σε συναντήσεις ευρωπαϊκών δικτύων.
 6. Συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, μέσω επισκέψεων σε άλλα Εθνικά Σημεία Συντονισμού, όπως για παράδειγμα της Μάλτας, της Ιρλανδίας, της Αυστρίας κ.λ.π.
 7. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με την προώθηση έντυπου υλικού.
 8. Εκπαίδευση στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από διεθνή εμπειρογνώμονα στις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και αντιστοίχισης κλαδικών πλαισίων προσόντων.
 9. Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εμπλοκή των  ενδιαφερομένων και η κατανόηση της διαδικασίας της αντιστοίχισης με στόχο την πλήρη υιοθέτηση των στρατηγικών της διά βίου μάθησης, την βέλτιστη εφαρμογή τους και την ευρεία αποδοχή τους από το κοινό.
 10. Διοργάνωση δύο ημερίδων με ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και στη διαδικασία αντιστοίχισήης του με το Εθνικό. Σε κάθε ημερίδα θα συμμετέχουν 100-150 εκπρόσωποι των εθνικών και τοπικών αρχών, των παρόχων της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων, των σπουδαστών κ.λ.π.

 

Επισυνάπτεται Έντυπο Αίτησης για Διαχείριση Αλλαγών

Κατεβάστε το αρχείο