Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:(ΦΕΚ ορισμού)

  1. Παπαευθυμίου Γεωργία του Σπύρου, Πρόεδρος
  2. Δήμος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Τακτικό Μέλος
  3. Μηνάς Αθανάσιος του Γεωργίου, Τακτικό Μέλος
  4. Λογοθέτης Ιωάννης του Βασιλείου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τακτικό Μέλος
  5. Μαυραειδής Παναγιώτης του Σταύρου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τακτικό Μέλος
  6. Παπαργύρης Ιωάννης του Στυλιανού, ως κοινός εκπρόσωπος των φορέων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Τακτικό Μέλος
  7. Παπαδαντωνάκης Ανδρέας του Ιωάννη, ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Τακτικό Μέλος
  8. Κουρουτός Μιχαήλ του Σπυρίδωνα, ως εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., Τακτικό Μέλος