Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:(ΦΕΚ ορισμού)

  1. Παπαευθυμίου Γεωργία του Σπύρου, Πρόεδρος
  2. Λυτρίβη Ιωάννα του Δημητρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος (ΦΕΚ ορισμού)
  3. Δήμος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Τακτικό Μέλος
  4. Μήνας Αθανάσιος του Γεωργίου, Τακτικό Μέλος
  5. Λογοθέτης Ιωάννης του Βασιλείου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τακτικό Μέλος
  6. Αγγελοπούλου Πηνελόπη, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τακτικό Μέλος (ΦΕΚ ορισμού)
  7. Παπαργύρης Ιωάννης του Στυλιανού, ως κοινός εκπρόσωπος των φορέων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Τακτικό Μέλος
  8. Παπαδαντωνάκης Ανδρέας του Ιωάννη, ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Τακτικό Μέλος
  9. Χριστόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, ως εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., Τακτικό Μέλος (ΦΕΚ ορισμού)