ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

  1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο χορήγησης νέας άδειας.

Χρηματικό ποσό

Για την έκδοση της άδειας, Φροντιστηρίου (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) και Κέντρου Ξένων Γλωσσών (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) απαιτείται χρηματικό ποσό, για κάθε κτήριο, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η κατάθεση των κατωτέρω ποσών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-Πληρωμές».

Τύπος ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης

Χρηματικό ποσό

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

100€

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

100€

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης

Η απόφαση αδειοδότησης εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης.

Η απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΠΕΠ χορήγησης της νέας άδειας αναρτάται στη Διαύγεια και αναζητείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς ως εξής:
Με τη συμπλήρωση του πεδίου ‘ΕΠΩΝΥΜΙΑ’ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα και στη συνέχεια πατώντας ‘ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ’, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την αδειοδότησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ, στις ακόλουθες δύο διαδρομές:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία, Αττική

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:
Για χορήγηση άδειας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 'Η ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (συμπληρώνεται αντίστοιχα)