Η διαδικασία αδειοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το πλήθος των καταρτιζόμενων ανά ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Όπου στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρεται ισχύουσα άδεια ίδρυσης νοείται η τελευταία άδεια ίδρυσης ή η τελευταία ανανέωση αυτής