Επισυνάπται ανακοίνωση και ενημερωτικό υλικό για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. που έχουν ενταχθεί στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και διαθέτουν:

  • πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή/και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και
  • δέκα (10) έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και
  • εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης Στελεχών Σ.Υ.Υ..


Επισυνάπτονται σχετικά:


1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ.
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κατεβάστε τα αρχεία