Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών.

Θεσμικό Πλαίσιο

• Υπ. αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων» (ΦΕΚ 3178/τ. Β’ /2012). Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
• Νόμος υπ. αριθ. 3911/08.02.2011 «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12/τ. Α’/2011). Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.
• Οδηγία 2007/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας. Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
• Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθ. 104 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (EE L 191/1 της 18.7.2008), και της Οδηγίας 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (EE L 273/12 της 17.10.2009). Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
• Διόρθωση Σφάλματος στο Φ.Ε.Κ. 3178/Β΄/29.11.2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΣ19/οικ. 49045/5005/19.11.2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 558 τ. Β/11.03.2013).  Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
• Εξεταστές Μηχανοδηγοί, που θα επιτηρούν στις εξετάσεις των υποψηφίων μηχανοδηγών.

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

{slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2014|closed}

 Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2014 

ΑΘΗΝΑ Σάββατο 25/01/2014, ώρα 10.00π.μ.
ΑΘΗΝΑ Κυριακή 26/01/2014, ώρα 10.00π.μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 25/01/2014, ώρα 10.00π.μ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κυριακή 26/01/2014, ώρα 10.00π.μ.
{slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 3ης Περιόδου 2013}

 Πρόγραμμα των Εξετάσεων 3ης Περιόδου 2013

Τρίτη 25/06/2013 και Πέμπτη 27/06/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 29/06/2013 και Κυριακή 30/06/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 06/07/2013, Κυριακή 07/07/2013 και Δευτέρα 08/07/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 13/07/2013, ώρα 10.00π.μ.
 {slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 2ης Περιόδου 2013}

Πρόγραμμα των Εξετάσεων 2ης Περιόδου 2013

Σάββατο 06/04/2013, ώρα 10.00π.μ. 

Σάββατο 13/04/2013, ώρα 10.00π.μ. και Κυριακή 14/04/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 20/04/2013, ώρα 10.00π.μ. στην Θεσσαλονίκη

{slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2013}

 Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2013

 

Δευτέρα 04/02/2013, ώρα 02.00μ.μ.

Πέμπτη 07/02/2013, ώρα 10.00π.μ. & 03.00μ.μ.

Δευτέρα 11/02/2013, ώρα 02.00μ.μ.

Πέμπτη 14/02/2013, ώρα 10.00π.μ. & 03.00μ.μ

Δευτέρα 18/02/2013, ώρα 02.00μ.μ

Πέμπτη 21/02/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 23/02/2013, Θεσσαλονίκη, ώρα 10.00π.μ.

{/slides}