Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ

Στις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που αφορούν στον τομέα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων.
 • Η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών του τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες φορείς (δομές) των δύο Υπουργείων.
 • Ο προσδιορισμός αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για την υποστήριξη του έργου των στελεχών ΣΥΕΠ, αλλά και για τη δια βίου υποστήριξη των πολιτών σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας.
 • Η συμμετοχή στη διαμόρφωση προτύπων, κανόνων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για τη δια βίου μάθηση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, o Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το Εθνικό Κέντρο Euroguidance και Εθνικό Κέντρο Europass, μέλος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δικτύων με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+

Τίτλος Έργου:

«INSTALL: INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LLL IN GREECE» - «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο πλαίσιο του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 521414-LLP-1-2011-1-GR-KA1ECETA1).

Εταιρικό Σχήμα:  Συντονιστής Εταίρος: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και εταίροι: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) & Τ.Ε.Ι. Πατρών.

 Διάρκεια:   2012-2013

Στόχος του Έργου:

Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με την εθνική στρατηγική διά βίου μάθησης και την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Οι δράσεις του έργου είναι οι εξής:

 1. Δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο την υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής διά βίου μάθησης και πιο συγκεκριμένα: (α) η διεξαγωγή 6 ημερίδων ενημέρωσης φορέων και ενδιαφερομένων (εργαζομένων- ανέργων) για τις δράσεις της διά βίου μάθησης και (β) η διοργάνωση ενός εθνικού συνεδρίου.
 2. Ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων που αφορούν στις δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του έργου και στις εθνικές δράσεις της διά βίου μάθησης.
 3. Η δημιουργία ενημερωτικού portal που θα περιλαμβάνει forum συζητήσεων, το οποίο θα βελτιώσει το συντονισμό της διαδικασίας θέσπισης και υλοποίησης συνεκτικών και ολοκληρωμένων εθνικών δράσεων για τη διά βίου μάθηση.
 4. Η ανάπτυξη Game-based Learning (GBL) εφαρμογής που θα αφορά στις δράσεις της ΔΒΜ.
 5. Η ανάπτυξη GBL για Mobile συσκευές (smart phones).

Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος μαθαίνει πιο εύκολα μέσω της πράξης, ενώ οι τακτικές της ενίσχυσης και του εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας μέσω παιχνιδιού (Game-based Learning (GBL) έχουν διεισδύσει σε διάφορα πεδία. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η τεχνική δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για δράσεις ενημέρωσης. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα αναπτυχθεί εφαρμογή GBL η οποία θα αφορά στην αξιολόγηση των γνώσεων και του βαθμού της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές διά βίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε θα μπορεί να αξιοποιήσει την εφαρμογή είτε μέσω υπολογιστή (σημείο 4) είτε μέσω του κινητού του τηλεφώνου (σημείο 5) και να προχωρήσει στα «επίπεδα» του παιχνιδιού, ανάλογα με τις γνώσεις και την ενημέρωση που διαθέτει. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα είναι δυνατό να συνδεθεί με τους επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, καθώς και με το ενημερωτικό portal (σημείο 3) και να ενημερωθεί ‘on the fly’ ώστε να προχωρήσει στο τελευταίο επίπεδο. Ένας συγκεκριμένος αριθμός από όσους καταφέρουν να ‘τερματίσουν’ πρώτοι το μαθησιακό παιχνίδι, θα κερδίσουν ως ανταμοιβή κουπόνια κατάρτισης.

Ωφελούμενοι:

 1. μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι καταρτιζόμενοι, καθώς θα αποκτήσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας.
 2. επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα επίπεδα.
 3. φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
 4. εργοδότες, καθώς θα γίνει ευκολότερη η εξεύρεση προσωπικού.
 5. γονείς και κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού.

 Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

Η συμβολή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο εν λόγω έργο συνίσταται στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δημοσιότητας του έργου καθώς και στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου των ημερίδων ενημέρωσης των πολιτών, των ενημερωτικών φυλλαδίων, του portal ενημέρωσης και του μαθησιακού εργαλείου που θα βασίζεται σε παιχνίδι ως προς:

 • τα θέματα πιστοποίησης εισροών και εκροών στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης,
 • την εξασφάλιση των προϋποθέσεων και την εξυπηρέτηση των στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με την πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα της πιστοποίησης προσόντων, της εθνικής στρατηγικής διά βίου μάθησης, της αύξησης της συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση καθώς και της ενδυνάμωσης της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής.

Για την ενημερωτική ημερίδα στον Πύργο Ηλείας, στις 8.2.2013, πατήστε εδώ.

Για την ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, στις 22.2.2013, πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργάνωσε Εθνικό Συνέδριο με τίτλο «Η Διά Βίου Μάθηση αρωγός στην αντιμετώπιση της κρίσης», με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου «Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: INSTALL- Innovative Strategy for raising Awareness of LLL in Greece» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Διά Βίου Μάθηση.

Για το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Για τo Δελτίo Τύπου, πατήστε εδώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.install-project.gr