Με το ν. 4763/2020 " Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και ΔΒΜ κτλ"(ΦΕΚ 254/21.12.2020), και ειδικότερα στα άρθρα 57 & 66, προβλέπονται σχετικά με τα προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης τα κάτωθι:

1) Εκπαιδευτικά προγράμματα, των οποίων το αποτέλεσμα πρόκειται να οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής πιστοποίηση, καθώς και όσα χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., υποβάλλονται προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Τα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται από:
α) τα Κ.Δ.Β.Μ. που επιθυμούν να τα παρέχουν ή
β) από επαγγελματικούς φορείς, κλαδικούς εκπροσώπους ή κοινωνικούς εταίρους ή
γ) από φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής.

2) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. και κάθε άλλο συναφές θέμα. Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής από τα Κ.Δ.Β.Μ. ή τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 57 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των τελών για την πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. Οι ειδικότερες, ως άνω, Υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν εισέτι εκδοθεί.

Με το άρθρο 46 του ν. 4937/2022 (ΦΕΚ Α 106) τροποποιήθηκε η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254), και ισχύει ως εξής : "Από 31.12.2022, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα."

Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών ΣΥΥ

Η διαδικασία ένταξης στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ανοικτή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση Ένταξης για το Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο Αίτησης για την Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ.
  2. Υπόδειγμα ορθά συμπληρωμένης Αίτησης
  3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Αίτησης
  4. Βοηθητικοί Πίνακες

Κατεβάστε τα αρχεία