Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την Αναγγελία Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αριθμ. 78844/Ν1 (3) Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο σχετικά με αναγγελία και ανανέωση αδειών διδασκαλίας-Άρθρο 167 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/21.12.2020) 

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο σχετικά με αναγγελία και ανανέωση αδειών διδασκαλίας-Άρθρο 131 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α 251/23.12.2021)

Εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο για αιτήσεις μέχρι 30.6.2021 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

ΦΕΚ 287/10.09.1940 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ.2545, Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων.

ΦΕΚ 32/02.03.2011 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 3919, Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση, αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/2011 και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 " το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να  απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία".

ΦΕΚ 222/12.11.2012 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4093, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2012 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΦΕΚ 18/25.01.2013 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4111, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΦΕΚ 3057/18.11.2012 τ.Β’ Υ.Α. υπ’ αριθμ. 10139/ΙΑ, Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα και ισχύει

ΦΕΚ 324/08.02.2017 υπ' αριθμ. 6117/Α5 Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

ΦΕΚ 1773/τ. Β΄/23.05.2017 υπ' αριθ. 77728/Ν1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτη ρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).

ΦΕΚ 1986/09.06.2017 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 77728/Ν1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1773/τ. Β΄/23.05.2017.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος επί της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 1986/9-6-2017) Υπουργικής Απόφασης

ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 104

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας

Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8-2-2017), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/23-2-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΦΕΚ 4331 (τ.Β-05-10-2020) κατάργηση δ περιπτωση υπηρεσια σε ιδιωτικά σχολεια 

Η έρευνα PIAAC
(Program for the International Assessment of Adult Competencies)
Διεθνές Πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το πρόγραμμα PIAAC είναι μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων χωρών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το PIAAC είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής έρευνα δεξιοτήτων των ενηλίκων που έχει αναληφθεί ποτέ (με 33 χώρες που συμμετέχουν) και θα αξιολογεί και θα παρακολουθεί το επίπεδο και τη κατανομή των δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού καθώς και την έκταση της χρήσης των δεξιοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια.
Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να παρέχουν καλύτερα αυτές τις δεξιότητες. Η έρευνα πραγματοποιείται με συνεντεύξεις σε άτομα 16-64 ετών, στοχεύοντας τουλάχιστον σε 5.000 συμμετέχοντες.

Τι είναι το PIAAC

Το PIAAC είναι μια μοναδική μελέτη για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον ενήλικο πληθυσμό στη Ελλάδα και σε 33 άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να αποτιμήσει δεξιότητες των ενηλίκων στην καθημερινή τους ζωή, όπως την κατανόηση και χρήση έντυπης πληροφορίας, την αναζήτηση πληροφοριών, την χρήση υπολογιστών και τεχνολογίας, καθώς επίσης και πληροφορίες για την εκπαίδευσή και την εργασιακή εμπειρία τους. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν σε μια πιο σαφή εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και στην ανάπτυξη πιο ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον 21ο αιώνα.

Γιατί είναι σημαντική η μελέτη αυτή;

Η έρευνα αυτή θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δεξιότητες και εμπειρίες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Ακολούθως, θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους ερευνητές της εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων των ενηλίκων, που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη συμμετοχή στην εργασία και την προσωπική ζωή σήμερα στη χώρα μας.

Εργαλεία του PIAAC

Τα δύο εργαλεία του PIAAC είναι ένα ερωτηματολόγιο για συλλογή στοιχείων και ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις.
Το ερωτηματολόγιο θα συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία, και τα προσωπικά προφίλ των ερωτηθέντων, καθώς και τις δεξιότητές τους στην εργασία και στην καθημερινή ζωή. Οι ασκήσεις αφορούν σε εργασίες που αναπαριστούν καθημερινές δραστηριότητες όπως το να υπολογιστεί η ημερομηνία λήξης για ένα προϊόν διατροφής, να χρησιμοποιηθεί χάρτης για την παροχή κατευθύνσεων ή να ακολουθηθούν οι οδηγίες από ετικέτες συνταγών. Στους συμμετέχοντες θα ζητηθεί να συμπληρώσουν αυτές τις εργασίες σε έναν υπολογιστή ή με χαρτί και μολύβι. Και οι δύο εργασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν σε 60-90 λεπτά.

Συμμετοχή της Ελλάδας

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (2012-2016) μέσω της σύμπραξης της ΓΓΔΒΜ, του ΕΚΚΕ (Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών), της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει τη διενέργεια των εμπειρικών ερευνών (της πιλοτικής έρευνας το 2013 και της κύριας έρευνας το 2014).
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης (2008-2013) του PIAAC στην οποία συμμετείχαν 24 χώρες, θα ανακοινωθούν το 2013.

Χρονοδιάγραμμα

Είκοσι τέσσερις (24) χώρες έχουν ήδη τελειώσει τους συλλογή δεδομένων για το PIAAC, και άλλες εννέα (9) χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αυτή την περίοδο προετοιμάζονται για τη συλλογή δεδομένων.

Οι εξής χώρες έχουν ολοκληρώσει την έρευνα:

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ οι χώρες που σχεδιάζουν να λάβουν μέρος στο δεύτερο κύκλο μαζί με την Ελλάδα είναι:

Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Ινδονησία, Ισραήλ, Λιθουανία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία και Τουρκία.

Φάση

Χρονική Περίοδος

Περιγραφή

Φάση 1

Dec 2011-Nov 2012

Ολοκλήρωση υλικού

Φάση 2

Nov 2012- Mar 2013

Προετοιμασία για την έρευνα

Apr 2013 - Jul 2013

Συλλογή Στοιχείων

Φάση 3

Aug 2013 – Mar 2014

Ανάλυση δεδομένων

Apr 2014 – Dec 2014

Διεξαγωγή κύριας έρευνας

Φάση 4

Jan 2015- May 2016

Ανάλυση και Διάχυση Αποτελεσμάτων

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ν.4093/2012 ως ισχύει για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας:

  • ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τα Ιδιωτικά Σχολεία, για κάθε κτήριο

1.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης

2. Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια)

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Ειδικότερα, για τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια, χρειάζεται:

a. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης

b. Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

c. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

d. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

e. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτίριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. - (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης).

Επιπλέον απαιτείται:

  • Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ Β 756/2013), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 6030/2018)

  • Τα ως άνω κατωτέρω κατά περίπτωση παράβολα υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-πληρωμές» του ΕΟΠΠΕΠ. Εκεί μπορούν να αναζητηθούν οι σχετικές οδηγίες.

  • Τα χρηματικό ποσά που καταβάλλουν οι φορείς υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ, ανά κτίριο, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 €
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ. 300 €
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 €

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση ή και τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), θα καταθέτουν το φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ».

Επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

  1. Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, οι παρακάτω δηλώσεις του ν.1599/1986 από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον κατά νόμο υπεύθυνο.
  1. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανέρχεται σε 100€ ανά άδεια. Το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

αριθμός λογαριασμού 125/54003926, IBAN: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, επισυνάπτουν αντίγραφα ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και τυχόν επεκτάσεών τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν στο φυσικό πρόσωπο ή στο νομικό πρόσωπο ή στην ένωση προσώπων αντίστοιχα, στο όνομα ή στην επωνυμία των οποίων έχουν εκδοθεί οι ισχύουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σύνολό τους και όχι τμηματικά.

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

Οι φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται να έχουν καταθέσει στον ΕΟΠΠΕΠ πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 15 Ιουνίου 2013 προκειμένου οι άδειες να χορηγηθούν μέχρι την 31η Αυγούστου 2013.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

Τ.Κ. 14234

Νέα Ιωνία

Αθήνα

 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Για χορήγηση άδειας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(συμπληρώνεται αντίστοιχα)