Σε συνέχεια:

Της υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01-07-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα (Β΄3424).

Της υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.10814/4-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΛΥ46ΜΤΛ6-Ι9Κ) εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξιοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησμιποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα-Ορισμός Υπευθύνου Ενεργειακών υποδομών/Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπευθύνων».

Της υπ’αριθμ. 7347/02-09-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιότητας ορισμού Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων (Υ.Ε.Υ.Ε.) των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όρισε Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων.

Για να δείτε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.


Έγκριση της πρότασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. “Towards an Enhanced Post - covid VET (EPOS - VET)” στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET και ειδικότερα του προγράμματος ERASMUS+

Με υψηλή βαθμολογία αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το European Education and Culture Executive Agency (EACEA).
Η πρόταση με τίτλο «Towards an Enhanced Post - covid VET (EPOS - VET1)» αφορά στην ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διασφάλισης Ποιότητας των Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και την πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένες νέες- καινοτόμες ειδικότητες.

Οι δράσεις της πρότασης καλύπτουν την χρονική περίοδο από 01/04/2021 έως 31/08/2023.

Αναλυτικότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

 

Η λέξη «Έπος», που επιλέχθηκε ως ακρωνύμιο, συμπεριλαμβάνει τόσο την έννοια του «λόγου» και της «ομιλίας» όσο και τη διάσταση του «νοήματος» και της ποίησης, (πρβ. «Ομηρικά έπη») και αναφέρεται συχνά σε μια σπουδαία και ηρωϊκή αποστολή.

O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Αναγνωρίζω τα προσόντα μου και προσανατολίζομαι στον δρόμο της σταδιοδρομίας. Εθνικές και Ευρωπαϊκές δράσεις και εργαλεία του ΕΟΠΠΕΠ για την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων».

O σκοπός του συγκεκριμένου ενημερωτικού σεμιναρίου είναι να καταστήσει σαφή την συνεισφορά του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, κυρίως σε θέματα μετακίνησης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, θα διαλευκάνει ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική αβεβαιότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και τις μεταβάσεις σταδιοδρομίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00-19:00.

Η παρακολούθηση του ενημερωτικού σεμιναρίου, θα γίνει μέσω του παρακάτω συνδέσμου Cisco Webex Meetings:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m21d9bc95c988d308a2378411b65c8588

Πληροφορίες για το Webinar

• Η συμμετοχή στο Webinar είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και χωρίς κόστος.
• Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
• Για την υποβολή ερωτήσεων ή σχολίων προς τους εισηγητές θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φόρμα υποβολής σχολίων της εφαρμογής, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Με επιτυχία διοργανώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 30 Μαρτίου 2021, διεθνής ημερίδα με θέμα «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας – η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ - διαπιστώσεις και συμπεράσματα», στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «ΕQAVET NRPs 2019-2021» του προγράμματος ΕRASMUS+, που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET.