ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», έχουν σωρευτικά όσοι:

α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α’ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

γ. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», διάρκειας 105 ωρών, το οποίο υλοποιείται από συμβεβλημένα με το ΚΕ.ΜΕ.Α. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.kemea.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες των συναρμόδιων φορέων, όπου θα δημοσιεύονται σχετικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων (www.eoppep.gr και www.kemea.gr).

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στους επιτυχόντες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης χορηγείται «Πιστοποιητικό Επάρκειας», το οποίο αντιστοιχεί με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Περαιτέρω, το παραπάνω πιστοποιητικό επάρκειας, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 6370 / 15-12-2022).

ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησαν στην επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμ. ΔΠ/11556 «Έγκριση οριστικού κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών, με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισης τους με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)», όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022. Επιπλέον, ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, το χορηγούμενο πιστοποιητικό επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Για το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών - Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022, πατήστε εδώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Τράπεζα Θεμάτων - κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη εδώ.