Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τα
Αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 2ης Περιόδου 2017 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.).

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) 2ης περιόδου 2017, ως ακολούθως:

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 2ης περιόδου 2017.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 1ης Περιόδου 2017 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.).

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους θα αναρτηθούν την Παρασκευή 30.06.2016 και ώρα 13:00 στα κατωτέρω Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους:

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) 1ης περιόδου 2017, ως ακολούθως:

Α. Θεωρητικό Μέρος Εξετάσεων Π.Σ.Ε.Κ.

Α.1. Το Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στις εξής ειδικότητες Π.Σ.Ε.Κ.:

1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Α2. Χρόνος Προσέλευσης Εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και Έναρξη Εξέτασης
Χρόνος προσέλευσης εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα: έως 17:30 μ.μ.
Έναρξη εξέτασης: 18:00 μ.μ.
Η εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ πατήστε εδώ.

Β. Πρακτικό Μέρος Εξετάσεων Π.Σ.Ε.Κ.

Το Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στις ανωτέρω προς εξέταση ειδικότητες Π.Σ.Ε.Κ.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στην Αθήνα πατήστε εδώ.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στο Ηράκλειο Κρήτης πατήστε εδώ.

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Π.Σ.Ε.Κ.

Με βάση τον αριθμό των υποψηφίων ανά Διοικητική Περιφέρεια οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν στις πόλεις: Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, στα παρακάτω Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους:  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΜ-ΠΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Κ.) ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6, Τ.Κ. 17456 - ΑΛΙΜΟΣ

21 0991 5025

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Κ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 62,

Τ.Κ. 71304 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810317770

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κατάλογος Ερωτήσεων)

Τα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Π.Σ.Ε.Κ. (Κατάλογος Ερωτήσεων) - 1ης εξεταστικής περιόδου 2017, μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Τις Οδηγίες προς του υποψηφίους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Π.Σ.Ε.Κ. - 1ης εξεταστικής περιόδου 2017, μπορείτε να τις αναζητήσετε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2017.

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων όλων των Ειδικοτήτων διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/30.04.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής - Χρόνος – Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

2. Οι παραπάνω Απόφοιτοι των Π.Σ.Ε.Κ., καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή (ακολουθεί υπόδειγμα) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ως εξής:

Από 12.05.2017 έως και 18.05.2017, οι απόφοιτοι των Π.Σ.Ε.Κ. αποστέλλουν σε κλειστό φάκελο την προβλεπόμενη υπογεγραμμένη Αίτηση σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής, με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη «συστημένο», υπό την προϋπόθεση ότι ο κλειστός φάκελος θα φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με καταληκτική ημερομηνία την 18η/05/2017.

 • Μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier) με αποστολή έως την 18η/05/2017 στις 15:30. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει την παρακάτω ένδειξη:

Προς: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2017.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.Κ.: ………………………………

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: (ΝΟΜΟΣ) ……………………………


(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ………………………

(Προσοχή! Οι υποψήφιοι αναγράφουν το νομό και την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν).

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 18η.05.2017.

3. Μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Σ.Ε.Κ. συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως και το όνομα πατρός, προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.

iii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.

Ειδικότερα:

          α) για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €)
          β) για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €)

Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94,
ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494.

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).

4. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Σ.Ε.Κ. χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.
Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον το επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Πτυχίου, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Σ.Ε.Κ. (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Β. Υπόδειγμα Αίτησης υποψηφίων Π.Σ.Ε.Κ.

Για το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε εδώ.

1. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

2. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός των ως άνω χρονικών διαστημάτων θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

3. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Γ. Καταβολή Εξετάστρων 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων μόνον της Εθνικής Τράπεζας.
 • Μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την ομάδα συναλλαγών «Πληρωμές» και στη συνέχεια ακολουθώντας τα βήματα:

  1. «Θέλω να πληρώσω»,
  2. «Οργανισμός»,
  3. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,
  4. «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Είσπραξη παραβόλων εξετάσεων Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ.».

  Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2017, θα πρέπει να αναφέρουν τον Α.Φ.Μ. τους (Κωδικός Υπόχρεου) κατά την κατάθεση των εξετάστρων στον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας.

Δ. Πρόγραμμα Εξετάσεων Π.Σ.Ε.Κ.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων.

E. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Σ.Ε.Κ.

Τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Π.Σ.Ε.Κ. (Κατάλογος Ερωτήσεων) θα τα βρείτε εδώ.