Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.05.2016), ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν άδεια Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούν ανά διετία τις άδειες τους με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄32).». Η επικαιροποίηση γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., φορέα αδειοδότησής τους.
Για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 & 2 υφίσταται η ίδια υποχρέωση. Αρμόδιος φορέας για την επικαιροποίηση είναι ο αρμόδιος φορέας αδειοδότησης, δηλ. Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

 

Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Χρηματικό ποσό

Για την επικαιροποίηση της άδειας  Φροντιστηρίου (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) και Κέντρου Ξένων Γλωσσών (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) απαιτείται χρηματικό ποσό ύψους πενήντα ευρώ (50 €), ανά άδεια, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η κατάθεση του χρηματικού ποσού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία, κατατίθεται επιπλέον χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ στη διεύθυνση www.eoppep.gr– Ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης – Φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών κ.λπ. – Τροποποίηση αδειών και συνυποβάλλεται το αντίστοιχο έντυπο αίτησης.

Η Αίτηση υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Επικαιροποίηση άδειας

Η απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΠΕΠ επικαιροποίησης της άδειας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών αναρτάται στη Διαύγεια και αναζητείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς ως εξής:
Με τη συμπλήρωση του πεδίου ‘ΕΠΩΝΥΜΙΑ’ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα και στη συνέχεια πατώντας ‘ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ’, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την αδειοδότησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ, στις ακόλουθες δύο διαδρομές:

Σύμφωνα με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 193), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν άδεια Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούν ανά διετία τις άδειες τους με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄32)». Η επικαιροποίηση γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., φορέα αδειοδότησής τους.

Προκειμένου η κατάθεση της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών να είναι εμπρόθεσμη, απαιτείται να υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Για την τρέχουσα επικαιροποίηση Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, έτους 2021, παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α’13) προβλέπονται για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών διοικητικές κυρώσεις (μεταξύ άλλων), σε περίπτωση μη κατάθεσης φακέλου ή εκπρόθεσμης κατάθεσης φακέλου για επικαιροποίηση αδείας ή λειτουργίας χωρίς άδεια από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 & 2 (πλέον Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - ΚΔΒΜ, σύμφωνα με το ν. 4763/2020), υφίσταται η ίδια υποχρέωση. Αρμόδιος φορέας και για την επικαιροποίηση είναι ο αρμόδιος φορέας αδειοδότησης, δηλ. η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.