1. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται σε νέο φορέα, εφόσον:

- συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης στο πρόσωπο του νέου φορέα

- έχουν εγκριθεί όλες οι μεταβολές που τυχόν έχουν γίνει στη δραστηριότητα μεταβιβάζοντος

2. Η μεταβίβαση της έγκρισης πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4442/2016, κατόπιν αίτησης που συνυπογράφεται και από τα δύο μέρη.

3. Συνυποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ:

- η υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη αίτηση, εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας (η οποία συντελείται κατά την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης)

- το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης,

- τα διοικητικά δικαιολογητικά που αφορούν το πρόσωπο του νέου φορέα,

- και το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην επωνυμία του νέου φορέα και

- υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, περί μη τροποποίησης των κτιριολογικών στοιχείων του κτιρίου.

- Δεν απαιτείται υποβολή κτιριολογικών δικαιολογητικών, εκτός αν έχει λήξει η ισχύς τους.

4. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της μεταβίβασης στο νέο φορέα λήγει, αυτεπαγγέλτως, η ισχύς της έγκρισης στο όνομα/επωνυμία του μεταβιβάζοντος φορέα.

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: Σε περίπτωση μεταβίβασης της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκ του παραβόλου, ποσοστό 80%, δηλαδή ποσό 160 ευρώ κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής “e-πληρωμές”, στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και το υπόλοιπο 20%, δηλαδή ποσό 40 ευρώ, υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, κατατίθεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002 («Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης»). Δεδομένου ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική προμήθεια του παραβόλου υπερ του κρατικού προϋπολογισμού, η προμήθεια του εν λόγω παραβόλου γίνεται από τις κατά τόπους εφορίες (Δ.Ο.Υ.), δηλώνοντας τον κωδικό ΑΛΕ 1450113002.