ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

  1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο χορήγησης νέας άδειας.

Χρηματικό ποσό

Για την έκδοση της άδειας, Φροντιστηρίου (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) και Κέντρου Ξένων Γλωσσών (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) απαιτείται χρηματικό ποσό, για κάθε κτήριο, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η κατάθεση των κατωτέρω ποσών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-Πληρωμές».

Τύπος ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης

Χρηματικό ποσό

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

100€

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

100€

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης

Η απόφαση αδειοδότησης εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία, Αττική

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:
Για χορήγηση άδειας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 'Η ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (συμπληρώνεται αντίστοιχα)