1. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται σε νέο φορέα, εφόσον:

- συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης στο πρόσωπο του νέου φορέα

- έχουν εγκριθεί όλες οι μεταβολές που τυχόν έχουν γίνει στη δραστηριότητα μεταβιβάζοντος

2. Η μεταβίβαση της έγκρισης πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4442/2016, κατόπιν αίτησης που συνυπογράφεται και από τα δύο μέρη.

3. Συνυποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ:

- η υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη αίτηση, εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας (η οποία συντελείται κατά την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης)

- το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης,

- τα διοικητικά δικαιολογητικά που αφορούν το πρόσωπο του νέου φορέα,

- και το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην επωνυμία του νέου φορέα και

- υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, περί μη τροποποίησης των κτιριολογικών στοιχείων του κτιρίου.

- Δεν απαιτείται υποβολή κτιριολογικών δικαιολογητικών, εκτός αν έχει λήξει η ισχύς τους.

4. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της μεταβίβασης στο νέο φορέα λήγει, αυτεπαγγέλτως, η ισχύς της έγκρισης στο όνομα/επωνυμία του μεταβιβάζοντος φορέα.

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: Σε περίπτωση μεταβίβασης της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκ του παραβόλου, ποσοστό 80%, δηλαδή ποσό 160 ευρώ κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής “e-πληρωμές”, στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και το υπόλοιπο 20%, δηλαδή ποσό 40 ευρώ, υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, κατατίθεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002 («Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης»). Δεδομένου ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική προμήθεια του παραβόλου υπερ του κρατικού προϋπολογισμού, η προμήθεια του εν λόγω παραβόλου γίνεται από τις κατά τόπους εφορίες (Δ.Ο.Υ.), δηλώνοντας τον κωδικό ΑΛΕ 1450113002.

  • Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση για προηγούμενη έγκριση της επιδιωκόμενης μεταβολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Η διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση της έγκρισης ως προς τα στοιχεία που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής έγκρισης που περιγράφεται στην ιστοσελίδα στο σημείο «ΈΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» (άρθρο 5 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 Κ.Υ.Α. /ΦΕΚ Β’ 609).
  • Λόγους τροποποίησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών αποτελούν ιδίως:

α) Καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση του Δ.Σ., έδρα του φορέα).

β) Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων.

γ) Μεταβολή νομικής μορφής του φορέα της δραστηριότητας.

δ) Αλλαγή επωνυμίας φορέα Νομικών Προσώπων.

ε) Αλλαγή διακριτικού τίτλου.

στ) Μεταβολή κτιριακής φύσης

i) Επέκταση υπάρχουσας δομής.

ii) Αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής.

iii) Κατάργηση υπάρχουσας δομής.

  • Ο φορέας υποβάλλει :
  • αίτηση
  • τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή που αιτείται,
  • το σχετικό παράβολο και
  • υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, περί μη μεταβολής λοιπών στοιχείων του φορέα και της δραστηριότητας

και ακολουθείται η ίδια διαδικασία του άρθρου 3 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 KYA (Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας).

Για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπερβαίνουν τους 75 εκπαιδευομένους, ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο), αρμοδιότητας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., απαιτείται ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φροντιστηρίου/Κέντρου Ξένων Γλωσσών, από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Ως εκ τούτου, υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ:

  • Αίτηση (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε προς διευκόλυνση μορφή σχεδίου αίτησης έγκρισης για Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών που υπερβαίνουν τους 75 εκπαιδευομένους, βάσει του παραρτήματος Β της με αρ. 14715/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Α 609). Υπενθυμίζεται ότι για το μέρος καταβολής παραβόλου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της αρ. 14715/2022 ΚΥΑ, ήτοι 80% υπερ ΕΟΠΠΕΠ στο «e-πληρωμές», στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και το υπόλοιπο 20%, υπερ του κρατικού προϋπολογισμού στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002 «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».

και

  • Ένας Φάκελος, με τα κάτωθι διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά:

1. ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας.

(β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού. (γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

(γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

(δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο-φορέας της δραστηριότητας δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

(ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της με αρ.14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ (Β’609)

2. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(α) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(β) Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

(γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

(δ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/ αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού και ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

(ζ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νόμιμου εκπροσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.

(η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

(θ) Υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.

ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση έγκρισης.

(ια) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της με αρ.14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ (Β’609).

3.Τα δικαιολογητικά των περ. (στ), (ζ) και (η) δεν απαιτούνται για Ν.Π.Δ.Δ. Το δικαιολογητικό της περ. (θ) δεν απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ., για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για νομικά πρόσωπα των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της διοική-σεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητάς τους (ex officio).

4. Για τον ΕΟΠΠΕΠ, ως ΝΠΙΔ, δεν δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ως εκ τούτου, τα αντίγραφα ποινικού μητρώου υποβάλλονται στον φάκελο του φορέα από τον αιτούντα φορέα της δραστηριότητας.

5. Αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΕΟΠΠΕΠ τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των νομικών προσώπων, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ (με το φάκελο δικαιολογητικών) από τον φορέα.

3. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΤΙΡΙΟ Ή ΟΡΟΦΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ 75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΩΡΑ – ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην περ. 8 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι :

α) Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

γ) Ειδικά για την πυροπροστασία, υποβάλλεται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Για τη χορήγηση της αρχικής έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, για τροποποίηση αυτής και για την έγκριση μεταβίβασης σε νέο φορέα, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, ανά δραστηριότητα (Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων γλωσσών) και ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 8 του άρθρου 280 του ν. 4442/2016, καθώς και το άρθρο 9 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 KYA, το οποίο ορίζεται:

- στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ για την αρχική έγκριση, ήτοι: 640 ευρώ, υπερ ΕΟΠΠΕΠ στο “e-πληρωμές” στην ιστοσελίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το υπόλοιπο 160 ευρώ, στον ΑΛΕ 1450113002, υπερ κρατικού προϋπολογισμού

-στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για την τροποποίηση της έγκρισης, λόγω κτιριολογικών μεταβολών, ήτοι: 480 ευρώ, υπερ ΕΟΠΠΕΠ στο “e-πληρωμές” στην ιστοσελίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το υπόλοιπο 120 ευρώ, στον ΑΛΕ 1450113002, υπερ κρατικού προϋπολογισμού

-στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για λοιπές μεταβολές, ήτοι: 160 ευρώ, υπερ ΕΟΠΠΕΠ στο “e-πληρωμές” στην ιστοσελίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το υπόλοιπο 120 ευρώ, στον ΑΛΕ 1450113002, υπερ κρατικού προϋπολογισμού

-στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για τις περιπτώσεις μεταβίβασης της έγκρισης, λόγω αλλαγής φορέα, ήτοι: 160 ευρώ, υπερ ΕΟΠΠΕΠ στο “e-πληρωμές” στην ιστοσελίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το υπόλοιπο 120 ευρώ, στον ΑΛΕ 1450113002, υπερ κρατικού προϋπολογισμού.

Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου παύσης έγκρισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκ του προβλεπόμενου παραβόλου, ποσοστό 80%, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής “e-πληρωμές” στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το υπόλοιπο 20%, υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, κατατίθεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002 «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης». Δεδομένου ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική προμήθεια του παραβόλου υπερ του κρατικού προϋπολογισμού, η προμήθεια του εν λόγω παραβόλου γίνεται από τις κατά τόπους εφορίες (Δ.Ο.Υ.), δηλώνοντας τον κωδικό ΑΛΕ 1450113002.

Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το παράβολο πριν την υποβολή της αίτησης έγκρισης και καταθέτει το αποδεικτικό καταβολής στον ΕΟΠΠΕΠ μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

5.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας (φροντιστηρίων / Κέντρων Ξένων Γλωσσών) που υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευομένους, ανά ώρα και κτιριολογική μονάδα υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από το φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ (EU-GO), η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω αυτού.