ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης (άρθρο 6 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 Κ.Υ.Α. /ΦΕΚ Β’ 609).
  • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας
  • Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας, συγκεντρώνουν και τηρούν στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τους, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και στο σημείο ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.