Ταχύτερη και απλούστερη γίνεται πλέον η διαδικασία λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους [(ν. 4442/2016, άρθρα 278 επ., όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207), την με αρ. 14715/ΓΓ4/10.02.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 609), καθώς και συνδυαστικά εφαρμοζόμενες διατάξεις της παρ. Θ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α’ 222), ως ισχύουν], ως προς τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

- Μείωση τον αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτείται να εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους, επικεντρώνοντας σε ουσιώδη ζητήματα ασφαλείας ως προς τα κτιριολογικά.
- Τα μειωμένα σε αριθμό, εκδοθέντα (τα περισσότερα εντός του τελευταίου τριμήνου) απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. "ΦΡ/ΚΞΓ δυναμικότητας που δεν υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευόμενους") προβλέπεται, για τους φορείς κάτω των 75 εκπαιδευομένων, να τηρούνται στο χώρο της δραστηριότητας εκάστου φορέα προς έλεγχο, κι όχι να υποβάλλονται κεντρικά στον ΕΟΠΠΕΠ, με τη συμπλήρωση βασικών στοιχείων τους στον ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr
Προσοχή: απαιτείται τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν μετά τις 12/4/2022, να τηρούν στο χώρο τους διαθέσιμο για κάθε έλεγχο την έγκυρη υποβολή γνωστοποίησης στο σύστημα notifybusiness, ανά δραστηριότητα. Τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν νομίμως πριν τις 12/4/2022 απαιτείται να διαθέτουν στο χώρο τους την άδεια λειτουργίας τους, με τις προβλεπόμενες αποφάσεις/κοινοποιήσεις επικαιροποίησης διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.
- Οι γνωστοποιήσεις/εγκρίσεις εκάστου φορέα και οι τυχόν τροποποιήσεις τους κοινοποιούνται και στην οικεία υπηρεσία Δόμησης, καθώς και στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
- Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις, με υψηλές χρηματικές ποινές, ανά παράβαση, και διακοπή λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) για Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστήρια που θα διαπιστωθεί ότι παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα.

Με τη νέα διαδικασία της «γνωστοποίησης/έγκρισης» μειώθηκε κατά πολύ ο χρόνος αδειοδότησης και οι καθυστερήσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Φροντιστηρίων, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και προβλέφθηκαν σοβαρές συνέπειες για τους παραβάτες των θεσμικά προβλεπομένων (άρθρο 12, 13, 14 & 15 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ /ΦΕΚ Β' 609).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. :

  • πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών, με διμελή κλιμάκια αξιολογητών-μηχανικών.
  • εξετάζει στο σύνολό τους τις γνωστοποιήσεις λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστηρίων που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «www.notifybusiness.gov.gr» κι ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με πιθανά προβλήματα ή αποκλίσεις από τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να συμμορφωθούν, με τρόπο άμεσο, αξιοποιώντας ψηφιακές δυνατότητες.
  • θα διενεργηθούν σταδιακά επιτόπιοι έλεγχοι σε γνωστοποιήσεις λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ορίζονται στο Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207), συνδυαστικά με την με αριθμ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 609).