Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών και toner) για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την περίοδο ενός έτους.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών εστίασης και φιλοξενίας (Catering) για τις ανάγκες της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2015.

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο: «Kατάταξη προσόντων παραγωγικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, ναυτιλία, πρωτογενής τομέας) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και αντιστοίχισή τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη του διαγωνισμού.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πλήρη διαγωνισμό.

Ενημέρωση σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

Απόφαση της υπ’ αρ. 180/21.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη ματαίωση του Διαγωνισμού.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού Real Game στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου – Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» της πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 55026/08.10.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης» και σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. ΔΠ/63987/12-12-2014 απόφαση της 143ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανακοινώνονται  τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.