Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 53385/24.9.2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης που αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)» για Πληροφορικό - Στατιστικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 54944/07.10.2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (Σ1, Σ2, Σ3) για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων», Υποέργο 2 (Δράση 6).

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Ανάπτυξη πρόσθετου ενημερωτικού/πληροφοριακού υλικού ή/και υλικού ευαισθητοποίησης για τον εμπλουτισμό της «Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων) www.eoppep.gr/teens στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Υποέργο 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου –Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους»).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού Real Game στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου – Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους» της πράξης με τίτλο «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 54093/30-9-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης (Ε.Σ.2 – Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης».

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας.