ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» (Υποέργο 1 «Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων» και Υποέργο 2 «Κατάταξη των προσόντων στο Ε.Π.Π. και αντιστοίχιση τους στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»)

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες, για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων».
Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» αποτελεί οριζόντια πράξη και υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για το έντυπο υποβολής πρότασης.

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη.

CALL FOR THE EXPRESSION OF INTEREST for the Submission of Proposals in order to sign three (3) service contracts under private law for the provision of services within the context of Action “Development of the National Qualifications Framework” (Subproject 1 “Development of methodology tools" and Subproject 2 “Classification of qualifications in the N.Q.F. and referencing thereof to the European Qualifications Framework")

The National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (E.O.P.P.E.P.) intends to award three (3) service contracts under private law to external associates for the provision of services within the context of Action “Development of the National Qualifications Framework”.
The project titled “Development of the National Qualifications Framework” is an horizontal action, implemented through O.P. “Human Resources Development” and is co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and national resources. The Intermediate Managing Body is the Special Management Agency of Operational Programme “Education and Lifelong Learning" of the Ministry of Education and Religious Affairs.

Press here to download the call.

Press here to download the form.

Press here to download the summary of the call.

Αποτελέσματα αξιολόγησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 34604/04.08.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης»

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη (1) μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (Εξωτερικός Συνεργάτης παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Ε.Σ.1) στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΤΔΠ με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS 327955, Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ».

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης». Εξωτερικός συνεργάτης με κωδικό Ε.Γ2.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης». Εξωτερικός συνεργάτης με κωδικό Ε.Α4

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και κράτησης ξενοδοχείων για τις ανάγκες διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ΣΥΕΠ στη Θεσσαλονίκη 21-22-23 Οκτωβρίου 2014 και στην Αθήνα 4-5-6 Νοεμβρίου 2014» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.