Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων  δράσεων ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού  Δικτύου  για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – EQAVET  (Απόφαση  ΔΕ/4310 της υπ’ αρ. 198/02.02.2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 33o) προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή έργου κατά το τρέχον έτος 2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44785/28-07-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη (2) δύο συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την «παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (προγραμματισμός)» και «υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης», αντίστοιχα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020».

Για να δείτε τα Αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρου Europass της Ελλάδας (χρηματοδότηση 50% Erasmus+ και 50% εθνική συμμετοχή) και ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-NCP) (χρηματοδότηση Erasmus+ 75% και εθνική συμμετοχή 25%).

Για να δείτε τα Αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή ερευνητικού έργου με τίτλο ‘Διασφάλιση ποιότητας των διαδικασιών πιστοποίησης μη τυπικής μάθησης που αποκτάται σε εργασιακό χώρο’ στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς EQAVET, στην Ελλάδα.

Για να δείτε τα Αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία)

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής στο computer room του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.