Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο πλαίσιο του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772- 2)  (χρηματοδότηση 100% πρόγραμμα HORIZON 2020) προτίθεται να συνάψει (2) δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (Σ.1, Σ.2) για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (προγραμματισμός) και επιστημονικής υποστήριξης αντίστοιχα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772-2) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 19604/23-03-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρου Europass της Ελλάδας (χρηματοδότηση 50% Erasmus+ και 50% εθνική συμμετοχή) και ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-NCP) (χρηματοδότηση Erasmus+ 75% και εθνική συμμετοχή 25%) για το έτος 2016.

Για να κατεβάσετε τα Αποτελέσματα της αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 36Π/2016 για την «Επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων  δράσεων ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού  Δικτύου  για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – EQAVET  (Απόφαση  ΔΕ/4310 της υπ’ αρ. 198/02.02.2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 33o) προτίθεται να συνάψει μία (1)  σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό  συνεργάτη για την παροχή ερευνητικού έργου κατά το τρέχον έτος 2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης στα αγγλικά (Application Form)

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών και toner), για τον εκτυπωτικό εξοπλισμό του Οργανισμού (εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα μικρών δυνατοτήτων), που θα καλύψουν τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.

Ματαίωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με Αρ. Πρωτ.: 86061/7-12-2015 για την επιλογή 2 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για την επικαιροποίηση του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» στο πλαίσιο του προγράμματος PLOTEUS GRANT 386400-LLP-1-2013-2-GR-KA1-EUROGUID 2014 - 2016 European Commission / DG Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA 05/2013) (χρηματοδότηση 75% LLP – 25% εθνική συμμετοχή)», για το λόγο ότι ο αρχικός σχεδιασμός και αρχικός προϋπολογισμός για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για την  επικαιροποίηση του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» δεν είναι συμβατά με τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι τη λήξη του έργου. Παράλληλα, χρειάζεται νέος προγραμματισμός για την κάλυψη των τρεχουσών ελλείψεων ως προς την επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών οι οποίες αφορούν τα Πανεπιστήμια – ΤΕΙ – Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση Ματαίωσης.