Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρου Europass της Ελλάδας (χρηματοδότηση 50% Erasmus+ και 50% εθνική συμμετοχή) και ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-NCP) (χρηματοδότηση Erasmus+ 75% και εθνική συμμετοχή 25%) για το έτος 2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, οργάνωσης γραφείου και φωτοτυπικού χαρτιού, που θα καλύψουν τις ανάγκες του Οργανισμού για ένα έτος.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην προμήθεια δύο (2) δικτυακών πολυμηχανημάτων (εκτυπωτή – σαρωτή – αντιγραφικό) για τις ανάγκες του.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο του έργου Action Grant 2016 με κωδικό υποβολής: 572442-EPP-1-2016-1-EL-EPPKA3-EUROGUID για το Εθνικό Κέντρο EUROGUIDANCE στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +  για το έτος 2016 πρόκειται να προβεί σε ανάθεση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού και πλαισίου προγράμματος επιμόρφωσης- ευαισθητοποίησης συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στο αντικείμενο “Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)».

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην Επέκταση υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης της διαδικασίας αδειοδότησης ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της τήρησης και διαχείρισης του αντίστοιχου μητρώου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη (2) δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή επιστημονικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για την επικαιροποίηση του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» στο πλαίσιο του προγράμματος PLOTEUS GRANT 386400-LLP-1-2013-2-GR-KA1-EUROGUID 2014-2016 European Commission / DG Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA 05/2013 (χρηματοδότηση 75%LLP – 25% εθνική συμμετοχή)».

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.