Απόφαση της υπ’ αρ. 180/21.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 3 για τη ματαίωση του διεθνή διαγωνισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τίτλο: «Πιλοτική κατάταξη προσόντων παραγωγικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, ναυτιλία, πρωτογενής τομέας) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και αντιστοίχισή τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» (αρ. Διακ. 31Α/2014).».

Πατήστε 
εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) ασπρόμαυρων εκτυπωτών και ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή  για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 34Π/2015 για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (φακέλων και μικροδεμάτων) για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 33Π/2015 για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου ιδιοκτησίας  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία)».

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)», προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες, για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)» - Υποέργο 1 «Υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου».


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ορθή επανάληψη)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης - Υποψηφιότητας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση της υπ’ αρ. 182/31.08.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20B: «Ματαίωση/ακύρωση της με αρ. πρωτ. ΕΟΠΠΕΠ 54621/17.07.2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Υπηρεσίες παραγωγής έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού και προβολής της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων) www.eoppep.gr/teens» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Υποέργο 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου –Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους»).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.