Skip to main content

Λειτουργία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου


Λειτουργία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου


Ταχύτερη και απλούστερη γίνεται πλέον η διαδικασία λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους [(ν. 4442/2016, άρθρα 278 επ., όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207), την με αρ. 14715/ΓΓ4/10.02.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 609), καθώς και συνδυαστικά εφαρμοζόμενες διατάξεις της παρ. Θ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α’ 222), ως ισχύουν], ως προς τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

- Μείωση τον αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτείται να εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους, επικεντρώνοντας σε ουσιώδη ζητήματα ασφαλείας ως προς τα κτιριολογικά.

- Για τους φορείς κάτω των 75 εκπαιδευομένων, τα απαιτούμενα διοικητικά δικαιολογητικά (εκδοθέντα εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της γνωστοποίησης, πλην των νομιμοποιητικών νομικού προσώπου) και κτιριολογικά δικαιολογητικά (βλ. ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ "ΦΡ/ΚΞΓ δυναμικότητας που δεν υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευόμενους") προβλέπεται, να τηρούνται στο χώρο της δραστηριότητας εκάστου φορέα προς έλεγχο, κι όχι να υποβάλλονται κεντρικά στον ΕΟΠΠΕΠ, με τη συμπλήρωση βασικών στοιχείων τους στον ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr.

- Για τους φορείς άνω των 75 εκπαιδευομένων, υποβάλλεται φάκελος με τα απαιτούμενα διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά του άρθρου 4, παρ. 2 - 6 της με αρ. 14715/ΓΓ4/10.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (βλ. ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ "ΦΡ/ΚΞΓ δυναμικότητας που υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευόμενους")


Προσοχή:

 • Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν μετά τις 12/4/2022, απαιτείται να τηρούν στο χώρο τους διαθέσιμα για κάθε έλεγχο:

  •  την έγκυρη υποβολή γνωστοποίησης στο σύστημα «notifybusiness», ανά δραστηριότητα.

  •  τα διοικητικά (έκδοση εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της γνωστοποίησης για τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των νομιμοποιητικών νομικού προσώπου) και τα κτιριολογικά δικαιολογητικά (άρθρο 7 του ΦΕΚ609Β/12-02-2022). (για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που φορέας δραστηριότητας προβεί σε ανανέωση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, οφείλει να μεταβάλλει την υποβληθείσα γνωστοποίηση του, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο, τον νέο αρ. πρωτοκόλλου, καθώς και τη λήξη αυτού, ενέργεια η οποία δεν απαιτεί καταβολή χρηματικού ποσού.

 • Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν νομίμως πριν τις 12/4/2022 απαιτείται να διαθέτουν στο χώρο τους διαθέσιμα για κάθε έλεγχο:

  •  την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αδειοδότησης του ν. 4093/2012 συνδυαστικά με την με αρ. 151678/2012 ΚΥΑ.

  • τα προβλεπόμενα κτιριολογικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την περ. 10 της υποπαρ.Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (όπως κατά περίπτωση έχουν εγκριθεί για έκαστο φορέα με απόφαση του ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ), ήτοι:
   1. Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α167).

   2. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

   3. Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτιρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

   4. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι αδειοδοτημένοι φορείς με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (πριν τις 12/04/2022), προβούν σε ανανέωση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας (για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ), οφείλουν να γνωστοποιήσουν την λειτουργία τους στην πλατφόρμα του notifybusiness (χωρίς την απαίτηση καταβολής χρηματικού ποσού), αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο τον νέο αρ. πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτού.

 • Σημειώνουμε πως, σε κάθε περίπτωση, είναι σε ισχύ για κάθε Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών, οι κάτωθι προϋποθέσεις της περίπτωσης «10» της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 και απαιτείται να τηρούνται. Συγκεκριμένα:

  1. ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (2 1/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμενων,

  2. ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,

  3. επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,

  4. ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,

  5. ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα,
   (για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο εδώ )

- Οι γνωστοποιήσεις/εγκρίσεις εκάστου φορέα και οι τυχόν τροποποιήσεις τους κοινοποιούνται και στην οικεία υπηρεσία Δόμησης, καθώς και στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

- Το νέο θεσμικό πλαίσιο (διαδικασία της «γνωστοποίησης/έγκρισης») προβλέπει κυρώσεις, με υψηλές χρηματικές ποινές, ανά παράβαση, και διακοπή λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) για Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστήρια που θα διαπιστωθεί ότι παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα (άρθρο 12, 13, 14 & 15 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ /ΦΕΚ Β' 609).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. :

 • πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών, με διμελή κλιμάκια αξιολογητών-μηχανικών.

 •  εξετάζει στο σύνολό τους τις γνωστοποιήσεις λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστηρίων που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «www.notifybusiness.gov.gr» κι ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με πιθανά προβλήματα ή αποκλίσεις από τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να συμμορφωθούν, με τρόπο άμεσο, αξιοποιώντας ψηφιακές δυνατότητες.

 •  Εντατικοποιείται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε γνωστοποιήσεις λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. [όπως ορίζονται στο Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207), συνδυαστικά με την με αριθμ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 609)], καθώς και σε αδειοδοτημένα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4093/2012).

 Κοινοποίηση σε