Αποτελέσματα για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» MIS 5069281, η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 10432/08-07-2022».

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης

Ο Εθνικός Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού-ΕΟΠΠΕΠ
απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ /ΙΔΩΝ
στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη/ επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075008, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Υποέργο έξι (6) με τίτλο «Δράσεις ΕΟΠΠΕΠ για την ανάπτυξη - επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων»

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για δεκαπέντε (15) ημέρες ήτοι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 μεταφέρεται για την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 μεταφέρεται για την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:30.

Για την απόφαση της υπ’αριθμ. 506ης/21-12-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πατήστε εδώ

Για το συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 216-620786 πατήστε εδώ