«Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και εξυπηρέτησης πολιτών μέσω οργανωμένου τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα λειτουργήσει πιλοτικά για χρονική διάρκεια έως την εξάντληση (σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την καθοδήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) δύο χιλιάδων (2.000) ανθρωποωρών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του 2023»

Για τη πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Για την υποβολή πρότασης για την προμήθεια εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εuroguidance για τα έτη 2021-2023 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρο Εuroguidance της Ελλάδας. Για τη πρόσκληση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών για τη Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» με MIS 5069281, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να αναλάβουν τη διεξαγωγή έρευνας/μελέτης αποτύπωσης του υφισταμένου νομικού πλαισίου λειτουργίας των ΙΕΚ και του υφισταμένου πλαισίου για τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών ειδικοτήτων, την διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία των ΙΕΚ, τη συμβολή των ΙΕΚ στην αύξηση της παραγωγικότητας των αποφοίτων και το συσχετισμό των ειδικοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 118 55 στην Αθήνα (Ο.Τ.63038Β), εμβαδού κυρίων χώρων χιλίων επτακοσίων ογδόντα τριών τετραγωνικών μέτρων και πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών (1.783,54τμ), βοηθητικών χώρων εκατό πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών (155,37) και εννέα (9) υπαίθριων θέσεων στάθμευσης, για διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα παράτασης τριών (3) ακόμη ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους, και με την προϋπόθεση ο ανάδοχος μισθωτής να ανταποκρίνεται και να τηρεί, ως τότε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους όρους συμμετοχής και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δίδονται στο τεύχος Διακήρυξης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Γεωργία Παπαευθυμίου