Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη λογισμικού για μετατροπή των δεδομένων για την Εθνική Βάση Δεδομένων για τα Προσόντα σε μορφή Resource Description Framework (RDF) και μεταφόρτωση αυτών στο μητρώο Qualifications Dataset Register (QDR) που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πατήστε εδώ για να δείτε τις διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου ιδιοκτησίας ΕΟΠΠΕΠ στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πατήστε εδώ για να δείτε τις διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης.

Αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για το έργο "Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος ERASMUS + EQAVET NRP (κωδ.
608905EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EQAVET-NRP) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) του Δικτύου EQAVET" σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 690/16-01-2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αποτελέσματα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας - Επαγγελματικός Προσανατολισμός» της πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος (Α΄ κύκλος) με Κωδικό ΟΠΣ 5029464 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».(Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην συγκρότηση του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.