Πατήστε εδώ για να δείτε τα Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου για την «Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας με φορείς και εμπλουτισμού της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τα Προσόντα»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (φακέλων και μικροδεμάτων) για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Πατήστε εδώ για να δείτε τις διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας - Επαγγελματικός Προσανατολισμός» της πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος (Α΄ κύκλος) με Κωδικό ΟΠΣ 5029464 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
(Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής.

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής.

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην συγκρότηση του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης.
• Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων EQF NCP National Qualifications Databases 2018-2020, που απορρέουν από το Grant agreement no VS/2018/0189 (συμμετοχή Erasmus+ Programme 75% και εθνική συμμετοχή 25%).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της Πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης συμμετοχής.