Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για δεκαπέντε (15) ημέρες ήτοι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 μεταφέρεται για την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 μεταφέρεται για την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:30.

Για την απόφαση της υπ’αριθμ. 506ης/21-12-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πατήστε εδώ

Για το συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 216-620786 πατήστε εδώ


Για την υποβολή πρότασης για την παροχή υπηρεσιών «Σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση Ενιαίου Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας το οποίο θα διατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας» στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Κέντρο EUROGUIDANCE της Ελλάδας για την τριετία 2021-2023.

Για τη πρόσκληση πατήστε εδώ


O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) » που εντάσσεται ως Υποέργο ένα (1), στην Πράξη «Ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174679) στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι την 03/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:00.
Αποσφράγιση των προσφορών : την 10/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Για τη περίληψη πατήστε εδώ

Για το τεύχος πατήστε εδώ

Δείτε εδώ τη Στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση των Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

Δείτε εδώ  και εδώ τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για χρηματοδοτούμενα έργα από το ΤΑΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, διάχυσης, προβολής και δημοσιότητας για την προώθηση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής πύλης Europass.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί 7 ημέρες και αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (ημερομηνία ανάρτησης:8.11) ήτοι έως 15/11/2022.
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 31-12-2023.
Προϋπολογισμός: 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων.

Για την Περίληψη πατήστε εδώ.
Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.