O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) » που εντάσσεται ως Υποέργο ένα (1), στην Πράξη «Ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174679) στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι την 03/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:00.
Αποσφράγιση των προσφορών : την 10/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

Για τη περίληψη πατήστε εδώ

Για το τεύχος πατήστε εδώ

Δείτε εδώ τη Στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση των Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

Δείτε εδώ  και εδώ τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας για χρηματοδοτούμενα έργα από το ΤΑΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, διάχυσης, προβολής και δημοσιότητας για την προώθηση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής πύλης Europass.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί 7 ημέρες και αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (ημερομηνία ανάρτησης:8.11) ήτοι έως 15/11/2022.
Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 31-12-2023.
Προϋπολογισμός: 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων.

Για την Περίληψη πατήστε εδώ.
Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για την αίτηση πατήστε εδώ.


«Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και εξυπηρέτησης πολιτών μέσω οργανωμένου τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα λειτουργήσει πιλοτικά για χρονική διάρκεια έως την εξάντληση (σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την καθοδήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) δύο χιλιάδων (2.000) ανθρωποωρών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως το τέλος του 2023»

Για τη πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Για την υποβολή πρότασης για την προμήθεια εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εuroguidance για τα έτη 2021-2023 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρο Εuroguidance της Ελλάδας. Για τη πρόσκληση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών για τη Διεξαγωγή Ποιοτικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» με MIS 5069281, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να αναλάβουν τη διεξαγωγή έρευνας/μελέτης αποτύπωσης του υφισταμένου νομικού πλαισίου λειτουργίας των ΙΕΚ και του υφισταμένου πλαισίου για τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών ειδικοτήτων, την διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία των ΙΕΚ, τη συμβολή των ΙΕΚ στην αύξηση της παραγωγικότητας των αποφοίτων και το συσχετισμό των ειδικοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 118 55 στην Αθήνα (Ο.Τ.63038Β), εμβαδού κυρίων χώρων χιλίων επτακοσίων ογδόντα τριών τετραγωνικών μέτρων και πενήντα τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών (1.783,54τμ), βοηθητικών χώρων εκατό πενήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα επτά εκατοστών (155,37) και εννέα (9) υπαίθριων θέσεων στάθμευσης, για διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα παράτασης τριών (3) ακόμη ετών με τους ίδιους συμβατικούς όρους, και με την προϋπόθεση ο ανάδοχος μισθωτής να ανταποκρίνεται και να τηρεί, ως τότε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους όρους συμμετοχής και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δίδονται στο τεύχος Διακήρυξης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Γεωργία Παπαευθυμίου