Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:
Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,
Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2011» και
Γ. τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008. (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡΗΛ-7Ξ4)

Σύμφωνα με το έκτο άρθρο του ΦΕΚ 268/Α’/10.12.13, παρατείνεται έως 31/12/2013, η ισχύς των αδειών των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τις κατά τόπους Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις και είχαν ανανεωθεί για τα έτη 2012 – 2013»

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.4093 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ΄

Σε όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και σε όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και,

Όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1).

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ τα ονόματα όσων κατέθεσαν Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών και Αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας και η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.

Για να κατεβάσετε τον κατάλογο πατήστε εδώ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  με αντικείμενο την Πιστοποίηση Προσόντων και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και με κεντρικές επιδιώξεις:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ οι Φορείς ( Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2) που έχουν λάβει  άδεια λειτουργίας Θα τους αναζητήσετε στις διαδρομές:  ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -> Αναζήτηση φορέων. ή ενναλακτικά ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ->Φορείς Διά Βίου Μάθησης

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.