Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την «Επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού για τις ανάγκες των συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων που υλοποίει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»» (Αρ. Διακήρυξης: 45Σ/2019)»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Διευκρινίζεται ότι:

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
  • Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι στις 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 - 2020».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου ιδιοκτησίας ΕΟΠΠΕΠ στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41»

- Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη

- Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

- Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

- Πατήστε εδώ για να δείτε τις διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη της πρόσκλησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020» (Α.Π. 26718 -12/06/2018).

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει τους υποψήφιους αναδόχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή του έργου «Επικαιροποίηση περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, για την τριετία 2018 – 2020», ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΣ/32542 απόφαση της υπ. αριθμ. 325/26-07-2018 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, θέμα 20 και το συνημμένο σε αυτή πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, καμία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από την πρόσκληση. Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πύλη Εκπαιδευτικών Ευκαιριών και Προσόντων «Learning Opportunities and Qualifications in Europe» http://ec.europa.eu/ploteus/el, στην οποία συνδέεται η Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, αναβάλλεται η λόγω πρόσκληση, μέχρι τη λήψη σχετικής ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.