Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής στο computer room του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο πλαίσιο του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772- 2)  (χρηματοδότηση 100% πρόγραμμα HORIZON 2020) προτίθεται να συνάψει (2) δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (Σ.1, Σ.2) για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (προγραμματισμός) και επιστημονικής υποστήριξης αντίστοιχα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772-2) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 19604/23-03-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρου Europass της Ελλάδας (χρηματοδότηση 50% Erasmus+ και 50% εθνική συμμετοχή) και ως Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-NCP) (χρηματοδότηση Erasmus+ 75% και εθνική συμμετοχή 25%) για το έτος 2016.

Για να κατεβάσετε τα Αποτελέσματα της αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 36Π/2016 για την «Επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων  δράσεων ως Εθνικού Σημείου Αναφοράς στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού  Δικτύου  για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – EQAVET  (Απόφαση  ΔΕ/4310 της υπ’ αρ. 198/02.02.2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 33o) προτίθεται να συνάψει μία (1)  σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό  συνεργάτη για την παροχή ερευνητικού έργου κατά το τρέχον έτος 2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης στα αγγλικά (Application Form)

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών και toner), για τον εκτυπωτικό εξοπλισμό του Οργανισμού (εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα μικρών δυνατοτήτων), που θα καλύψουν τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.