Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Ν. Ιωνία Αττικής.

Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Υπηρεσίες παραγωγής έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού και προβολής της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων) www.eoppep.gr/teens» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας της πράξης «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Υποέργο 7 «Υλοποίηση επιστημονικού περιεχομένου –Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους»)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.

Απόφαση της υπ’ αρ. 180/21.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 3 για τη ματαίωση του διεθνή διαγωνισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τίτλο: «Πιλοτική κατάταξη προσόντων παραγωγικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, ναυτιλία, πρωτογενής τομέας) στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και αντιστοίχισή τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» (αρ. Διακ. 31Α/2014).».

Πατήστε 
εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο (2) ασπρόμαυρων εκτυπωτών και ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή  για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη 34Π/2015 για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (φακέλων και μικροδεμάτων) για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».